Privacystatement

Privacyverklaring  Stichting Promes

Wij zorgen voor de waarborging van de privacyrechten van degene van wie wij persoonsgegevens verwerken. Wij gaan vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houden ons aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan ons stelt.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen slechts persoonsgegevens die rechtmatig aan ons ter beschikking zijn gesteld. Wij verwerken persoonsgegevens ten aanzien van de inschrijving van de leerling, voor het verzorgen van onderwijs en het voeren van een administratie.

Leerlingen
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Leerresultaten
• Absentie
• Foto en videomateriaal
• BSN
• Nationaliteit
• Tweede nationaliteit
• Land van herkomst
• Ziektekostenverzekeringsgegevens
• Godsdienst

Ouders/verzorgers
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteland
• Burgerlijke staat
• Beroep
• Opleidingsgegevens
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• IP adres
• Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Website bezoekers
• Gegevens over activiteiten op onze websites
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt bijvoorbeeld bij het gebruik van een contact, sollicitatie of aanmeldformulier

Grondslag
Wij kunnen persoonsgegevens verwerken indien wij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht zijn of hiervoor toestemming hebben verkregen.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang.

Wij verzamelen slechts bijzondere persoonsgegevens wanneer deze op grond van toestemming van de betrokkene zijn ontvangen of wanneer dit op grond van wettelijke verplichtingen noodzakelijk of toegestaan is.

Doeleinden
Wij verwerken de persoonsgegevens slechts voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dit is slechts anders indien wij hiervoor expliciete toestemming hebben ontvangen van de betrokkene of indien wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn
Wij zullen de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Rechten betrokkenen
Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om ons te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of wissing van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dienen wij de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. Wij zullen binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van ons binnen voornoemde termijn kan worden verlangd. Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens niet verkregen van betrokkene
Wanneer de informatie niet van de betrokkene zelf is verkregen, informeren wij de betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen.

Gegevens uitwisselen met anderen
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet, wij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang hebben, of wij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen.

Wij zijn verplicht gegevens te delen met andere organisaties zoals de Dienst Uitvoering Onderwijs, de leerplichtambtenaar, de onderwijs-inspectie, de GGD/schoolarts , het regionale samenwerkingsverband en de accountant.

Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen, een administratie systeem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie of een lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van Stichting Promes. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.

Stichting Promes deelt de gegevens niet met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook worden de gegevens nooit verkocht of verhuurd aan derde partijen.

Doorgifte naar het buitenland vindt slechts plaats in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij zullen de betrokkene hierover altijd eerst informeren.  Daarbij verstrekken wij in ieder geval informatie omtrent het beschermingsniveau van het betreffende land (adequaatheidsbesluit of andere passende waarborgen).

Beveiliging
Wij treffen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van toegang tot de verwerkte persoonsgegevens te voorkomen. De toegang tot de persoonsgegevens wordt beperkt tot degenen voor wie het noodzakelijk is dat zij inzicht hebben in de persoonsgegevens. De personen die binnen de organisatie van Stichting Promes inzicht hebben in de persoonsgegevens zijn verplicht om hier vertrouwelijk mee om te gaan.

Profilering en cookies (indien van toepassing)
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser van de websitebezoeker op de harde schijf van diens computer wordt opgeslagen. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

Wij maken gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee wij de website voortdurend kunnen verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

Functionaris voor de Gegevensbescherming
Stichting Promes heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld.

Contactgegevens Stichting Promes
Naam organisatie            : Stichting Promes

Email                               : info@stichtingpromes.nl

Wijziging privacyverklaring
Stichting Promes behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wanneer een aanpassing is doorgevoerd, dan zal de “datum laatst gewijzigd”, te vinden onderaan de privacyverklaring, worden herzien.

Datum laatst gewijzigd: 03-03-2020

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.